东江文学城
东江文学城

 东江文学城最新域名:https://www.bblianmeng.com,直接输入网址访问,永不丢失!

当前位置: 主页 > 番外文 > 正文

整理荀子大略有君子的句子,君子博学而日参省乎己

时间:2018-05-17 08:02:29 标签: 君子,参省,荀子,句子,博学
非君子而好之,非其人也,是故君子蚤绝之

整理《荀子.大略》有「君子博学而日参省乎己君子」的句子 整理《荀子.大略》有「君子」的句子。

总共有1146个字,含标点符号。

君子之于子,爱之而勿面,使之而勿视,导之以道而勿彊。

亲亲、故故、庸庸、劳劳,仁之杀也;贵贵、尊尊、贤贤、老老、长长、义之伦也。

行之得其节,礼之序也。

仁、爱也,故亲;义、理也,故行;礼、节也,故成。

仁有里,义有门;仁、非其里而处之,非仁也;义,非其门而由之,非义也。

推恩而不理,不成仁;遂理而不敢,不成义;审君子六德是什么节而不和,不成礼;和而不发,不成乐。

故曰:仁义礼乐,其致一也。

君子处仁以义,然后仁也;行义以礼,然后义也;制礼反本成末,然后礼也。

三者皆通,然后道也。

和鸾之声,步中武象,趋中韶护。

君子听律习容而后出。

君子之学如蜕,幡然迁之。

君子六艺

故其行效,其立效,其坐效,其置颜色、出辞气效。

无留善,无宿问。

君子立志如穷,虽天子三公问正,以是非对。

君子隘穷而不失,劳倦而不苟,临患难而不忘细席之言。

岁不寒无以知松柏,事不难无以知君子无日不在是。

曾子行,晏子从于郊,曰:「婴闻之:君子赠人以言,庶人赠人以财。

婴贫无财,请假于君子,赠吾子以言:乘舆之轮,太山之木也,示诸檃栝,三月五月,为帱采,敝而不反其常。

君子之檃栝,不可不谨也。

慎之!兰茞槁本,渐于蜜醴,一佩易之。

正君渐于香酒,可谗而得也。

君子之所渐,不可不慎也。

」 君子疑则不言,未问则不言,道远日益矣。

多知而无亲,博学而无方,好多而无定者,君子不与。

君子君子爱财取之有道壹教,弟子壹学,亟成。

君子博学而日参省乎己

君子进则益上之誉,而损下之忧。

不能而居之,诬也;无益而厚受之,窃也。

学者非必为仕,而仕者必如学。

子贡问于孔子曰:「赐倦于学矣,愿息事君。

」孔子曰:「《诗》云:『温恭朝夕,执事有恪。

』事君难,事君焉可息哉!」「然则,赐愿息事亲。

」孔子曰:「《诗》云:『孝子不匮,永锡尔类。

』事亲难,事亲焉可息哉!」「然则赐愿息于妻子。

」孔子曰:「《诗》云:『刑于寡妻,至于兄弟,君子好逑的好怎么读以御于家邦。

』妻子难,妻子焉可息哉!」「然则赐愿息于朋友。

」孔子曰:「《诗》云:『朋友攸摄,摄以威仪。

』朋友难,朋友焉可息哉!」「然则赐愿息耕。

」孔子曰:「《诗》云:『昼尔于茅,宵尔索绹,亟其乘屋,其始播百谷。

』耕难,耕焉可息哉!」「然则赐无息者乎?」孔子曰:「望其圹,皋如也,颠如也,鬲如也,此则知所息矣。

君子博学而日参省乎己

」子贡曰:「大哉!死乎!君子息焉,小人休焉。

」 君子也者而好之,其人也;其人君子敬以直内义以方外而不教,不祥。

非君子而好之,非其人也;非其人而教之,赍盗粮,借贼兵也。

流言灭之,货色远之。

祸之所由生也,生自纤纤也。

是故君子蚤绝之。

知者明于事,达于数,不可以不诚事也。

故曰:「君子难说,说之不以道,不说也。

」 无用吾之所短,遇人之所长。

故塞而避所短,移而从所仕。

疏知而不法,辨察而僻,勇果而无礼,君子之所憎恶也。

多言而类,圣人也;少言而法,君子也;多言无法,而流湎然,虽辩,小人也。

君子能为可贵,不能使人必贵己;能为可用,不能使人必用己。

君子敬以直内义以方外

(东江文学城:https://www.bblianmeng.com,你我共同的家!记得收藏并分享东江文学城哦!)
----------------------------分隔线----------------------------